Instructions for a bad day

Instructions for a Bad Day by Shane Koyczan
Een Nederlandse vertaling onder de Engelse tekst. Video er tussen.

There will be bad days. Be calm. Loosen your grip, opening each palm slowly now. Let go. Be confident. Know that now is only a moment, and that if today is as bad as it gets, understand that by tomorrow, today will have ended. Be gracious. Accept each extended hand offered to pull you back from the somewhere you cannot escape. Be diligent. Scrape the gray sky clean. Realize every dark cloud is a smoke screen meant to blind us from the truth, and the truth is, whether we see them or not – the sun and moon are still there and always there is light.

Be forthright. Despite your instinct to say, “it’s alright, I’m okay” – be honest. Say how you feel without fear or guilt, without remorse or complexity. Be lucid in your explanation, be sterling in your oppose. If you think for one second no one knows what you’ve been going through; be accepting of the fact that you are wrong, that the long drawn and heavy breaths of despair have at times been felt by everyone – that pain is part of the human condition and that alone makes you a legion.

We hungry underdogs, we risers with dawn, we dissmissers of odds, we blessers of on – we will station ourselves to the calm. We will hold ourselves to the steady, be ready, player one. Life is going to come at you armed with hard times and tough choices, your voice is your weapon, your thoughts ammunition – there are no free extra men, be aware that as the instant now passes, it exists now as then. So be a mirror reflecting yourself back, and remembering the times when you thought all of this was too hard and that you’d never make it through.

Remember the times you could have pressed quit – but you hit continue. Be forgiving. Living with the burden of anger, is not living. Giving your focus to wrath will leave your entire self absent of what you need. Love and hate are beasts and the one that grows is the one you feed. Be persistent. Be the weed growing through the cracks in the cement, beautiful – because it doesn’t know it’s not supposed to grow there. Be resolute. Declare what you accept as true in a way that envisions the resolve with which you accept it.

If you are having a good day, be considerate. A simple smile could be the first-aid kit that someone has been looking for. If you believe with absolute honesty that you are doing everything you can – do more.

There will be bad days, times when the world weighs on you for so long it leaves you looking for an easy way out. There will be moments when the drought of joy seems unending. Instances spent pretending that everything is all right when it clearly is not, check your blind spot. See that love is still there, be patient. Every nightmare has a beginning, but every bad day has an end. Ignore what others have called you. I am calling you friend. Make us comprehend the urgency of your crisis. Silence left to its own devices, breed’s silence.

So speak and be heard. One word after the next, express yourself and put your life into context – if you find that no one is listening, be loud. Make noise. Stand in poise and be open. Hope in these situations is not enough and you will need someone to lean on. In the unlikely event that you have no one, look again. Everyone is blessed with the ability to listen. The deaf will hear you with their eyes. The blind will see you with their hands. Let your heart fill their newsstands, let them read all about it. Admit to the bad days, the impossible nights. Listen to the insights of those who have been there, but have come back. They’ll tell you; you can stack misery, you can pack despair, you can even wear your sorrow – but come tomorrow you must change your clothes.

Everyone knows pain. We are not meant to carry it forever. We were never meant to hold it so closely, so be certain in the belief that what pain belongs to now will belong soon to then. That when someone asks you how was your day, realize that for some of us – it’s the only way we know how to say, “Be calm. Loosen your grip, opening each palm, slowly now – let go.”

Instructies voor een slechte dag door Shane Koyczan

Er zullen slechte dagen zijn. Blijf kalm. Pak wat minder stevig vast, door beide handen langzaam te openen. Laat los. Heb vertrouwen. Weet dat nu maar een moment is, en dat als het vandaag zo slecht is als het maar zijn kan, weet dat morgen vandaag over zal zijn. Wees dankbaar. Neem elke hand aan die je wordt aangereikt om je ergens uit te trekken waar je niet uit kunt ontsnappen. Hou vol. Schraap de lucht schoon. Je moet weten dat elke donkere wolk een rookgordijn is om de waarheid te verbergen, en de waarheid is, of we ze zien of niet: de zon en de maan zijn er toch en er is altijd licht.

Wees direct. Ondanks je neiging om te zeggen, “Prima, het gaat goed met me” – wees eerlijk. Zeg hoe je je voelt zonder angst of schuldgevoel, zonder spijt of complexiteit. Wees helder in je uitleg, sta er zuiver voor. Als je ook maar even denkt dat niemand weet wat je hebt doorgemaakt; accepteer dat je het mis hebt, dat de lange en zware ademtochten van de wanhoop door iedereen op zijn tijd zijn gevoeld – die pijn hoort bij het mens zijn en dat alleen al maakt je talrijk.

Wij hongerigen en vertrapten, wij die vroeg opstaan, wij die kansberekening verwerpen, wij bij wie het altijd aan moet staan- we zullen onszelf in de kalmte plaatsen. We zullen ons staande houden, gereed voor het spel. Het leven zal op je af komen gewapend met moeilijke tijden en lastige keuzes, je stem is je wapen, je gedachten munitie – er zijn geen vrije spelers, wees je gewaar dat zoals dit moment nu verstrijkt, het nu zowel als toen bestaat. Wees dus een spiegel waarin je jezelf reflecteert, en waarin je de momenten terug ziet toen je dacht dat alles te moeilijk was en dat je er niet doorheen zou komen.

Denk aan de momenten dat je op pauze had kunnen drukken – maar je drukte op afspelen. Wees vergevingsgezind. Leven met de last van woede is geen leven. Als je je richt op wraak zal je hele wezen ontberen wat je nodig hebt. Liefde en haat zijn beesten en de gene die groeit is degene die jij voedt. Volhard. Wees het onkruid dat door het beton heen groeit, prachtig – want het weet niet dat het niet de bedoeling is om daar te groeien. Neem een besluit. Draag uit wat jij als waarheid accepteert op zo’n manier dat het de kracht verbeeldt waarmee je het accepteert.

Als je een goede dag hebt, wees dan begripvol. Een doodgewone glimlach zou wel eens de verbandkist kunnen zijn die iemand anders zoekt. Als je volkomen eerlijk denkt dat je alles doet wat je kunt – doe meer.

Er zullen slechte dagen zijn, tijden dat de wereld zo lang op je schouders weegt dat je op zoek gaat naar de weg van de minste weerstand. Er zullen dagen zijn dat de vreugdeloze woestijn eindeloos lijkt. Momenten waarin je speelt dat alles in orde is terwijl het overduidelijk niet zo is, kijk over je schouder in de blinde hoek. Zie dat er nog steeds liefde bestaat, wees geduldig. Elke nachtmerrie begint ergens, maar elke slechte dag heeft een einde. Vergeet hoe anderen je genoemd hebben. Ik noem je mijn vriend. Help ons begrijpen hoe urgent je crisis is. Als je de stilte zijn gang laat gaan, kweekt die meer stilte.

Dus spreek en laat je horen. Woorden één voor één, druk je uit en plaats je leven in verband – als je merkt dat niemand luistert, spreek luider. Maak lawaai. Vind je evenwicht en sta open. Hoop is in dit soort situaties niet genoeg en je hebt iemand nodig om op te steunen. Mocht het zo zijn dat er niemand is, zoek dan verder. Iedereen is gezegend met het vermogen te luisteren. De doven zullen je horen met hun ogen. De blinden zullen je zien met hun handen. Zet hun kranten vol met je hart zodat ze het allemaal zullen lezen. Erken de slechte dagen, de onmogelijke nachten. Luister naar de inzichten van hen die er geweest zijn en zijn terug gekeerd. Ze zullen het je vertellen: je kunt ellende opstapelen, je kunt wanhoop torsen, je kunt je zorgen aantrekken – maar als de morgen komt is het tijd je te verkleden.

Iedereen weet wat pijn is. Het is niet de bedoeling dat we die eeuwig blijven dragen. Het was nooit de bedoeling dat we die zo dicht bij ons zouden houden, dus wees ervan verzekerd dat de pijn die hoort bij nu snel zal horen bij toen. Dat als iemand je vraagt hoe je dag was, sommigen van ons dan niets weten te zeggen dan “Blijf kalm. Pak wat minder stevig vast, door beide handen langzaam te openen. Laat los.”

1 gedachte over “Instructions for a bad day”

Reacties zijn gesloten.